Adatvédelmi nyilatkozat

 

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy érdeklődik vállalatunk iránt. Az adatvédelem kiemelten fontos a KRAIBURG STRAIL GMBH & Co. KG ügyvezetése számára. A KRAIBURG STRAIL GMBH & Co. KG internetes oldalai alapvetően személyes adatok megadása nélkül használhatók. Amennyiben azonban egy érintett különleges szolgáltatásokat kíván igénybe venni az internetes oldalunkon keresztül, úgy szükség lehet személyes adatok kezelésére. Amennyiben személyes adatok kezelése szükséges, és az ilyen kezelésnek nincs törvényes jogalapja, általában az érintett hozzájárulását kérjük.

Az érintett személyes adatainak, mint például név, cím, e-mail-cím vagy telefonszám kezelése minden esetben az általános adatvédelmi rendelettel összhangban és a KRAIBURG STRAIL GMBH & Co. KG-re az adott országban érvényes mindenkori adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően történik. Vállalatunk a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kívánja tájékoztatni a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, használt és kezelt személyes adatok fajtájáról, köréről és céljáról. Továbbá a jelen adatvédelmi nyilatkozattal szeretnénk felvilágosítani az érintetteket az őket megillető jogokról.

KRAIBURG STRAIL GMBH & Co. KG felelős adatkezelőként számos technikai és szervezeti intézkedést tett a jelen internetes oldalon keresztül kezelt személyes adatok lehetőség szerint
mindenre kiterjedő védelme érdekében. Az interneten keresztül történő adatátvitelnél azonban alapvetően felmerülhetnek biztonsági hiányosságok, amelyek miatt a tökéletes védelem nem garantálható. Ezen okból minden érintettnek jogában áll, hogy a személyes adatokat egyéb úton, például telefonon közölje velünk.

 

 

1 // Fogalommeghatározások

 

A KRAIBURG STRAIL GMBH & Co. KG adatvédelmi nyilatkozata az európai irányelv- és rendeletalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (ÁAR) kibocsátásakor használt fogalmakon alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak úgy a nyilvánosság, mint vevőink és üzleti partnereink számára könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie. A fentiek biztosítása érdekében elöljáróban szeretnénk elmagyarázni az általunk használt fogalmakat. A jelen adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő fogalmakat használjuk:

 

a) személyes adatok
Személyes adat minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a következőkben „érintett”) vonatkozik. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

b) érintett
Érintett minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek a személyes adatait az adatkezelő kezeli.

 

c) adatkezelés
Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

d) az adatkezelés korlátozása
Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

 

e) profilalkotás
A profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 

f) álnevesítés
Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét érintettre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

 

g) adatkezelő
Adatkezelőnek minősül bármilyen olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki egyedül vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok kezelésének céljáról és eszközeiről. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

h) adatfeldolgozó
Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

i) címzett
Címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

 

j) harmadik fél
Harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

k) hozzájárulás
A hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

 

2 // Az adatkezelő neve és címe

 

Az általános adatvédelmi rendelet, az Európai Unió tagállamaiban érvényes egyéb adatvédelmi törvények és egyéb, adatvédelmi jogi vonatkozású rendelkezések értelmében az adatkezelő:

KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG
Göllstraße 8
84529 Tittmoning Németország

Tel.: +49 (0) 8683.701-0
E-mail: info@STRAIL.de
Weboldal: www.strail.de

 

 

3 // Az adatvédelmi tisztviselő neve és címe

 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

Franz Obermayer úr, Complimant AG  
Edt 4
84558 Kirchweidach

Telefon: +49-8683-980-3900
Weboldal: www.complimant.de
E-mail: datenschutz@complimant.de

Minden érintett bármikor, bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel és észrevétellel közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat.

 

 

4 // Cookie-k

 

KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG internetes oldalai cookie-kat használnak. A cookie-k egy internetböngésző által egy számítógépes rendszeren elhelyezett és tárolt szövegfájlok. Számos internetes oldal és szerver használ cookie-kat. Sok cookie tartalmaz úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie-azonosító a cookie egyértelmű azonosító jelölése. Egy karaktersorból áll, amely alapján internetes oldalak és szerverek rendelhetők hozzá ahhoz a konkrét internetböngészőhöz, amelyben a cookie-t tárolták. Ez lehetővé teszi a felkeresett internetes oldalak és szerverek számára az érintett egyedi böngészőjének egyéb, más cookie-kat tartalmazó internetböngészőktől való megkülönböztetését. Az egyértelmű cookie-azonosító alapján újra felismerhető és azonosítható egy meghatározott internetböngésző.

A cookie-k használata révén a KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG olyan felhasználóbarát szolgáltatásokat tud az internetes oldal használóinak rendelkezésére bocsátani, amelyek a cookie-k elhelyezése nélkül nem lennének lehetségesek.

A cookie-k segítségével a felhasználóra szabva optimalizálni lehet az internetes oldalainkon elérhető információkat és kínálatokat. Mint már említettük, a cookie-k lehetővé teszik az internetes oldalunk felhasználóinak újrafelismerését. Az újrafelismerés célja, hogy megkönnyítsük a felhasználóknak az internetes oldalunk használatát. A cookie-kat használó internetes oldal felhasználójának például nem kell az internetes oldal minden felkeresésekor újra megadni a hozzáférési adatait; ezt elvégzi helyette az internetes oldal és a felhasználó számítógépes rendszerén elhelyezett cookie. Egy további példa az internetes áruház kosarának cookie-ja. Az internetes áruház egy cookie segítségével megjegyzi a vevő által a virtuális kosárba helyezett cikkeket.

Az érintett internetböngészőjének megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja azt, hogy internetes oldalunk cookie-kat helyezzen el, és ezáltal tartósan tiltakozhat a cookie-k elhelyezése ellen. Továbbá a már elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők egy internetböngésző vagy más szoftverprogram segítségével. Ez minden széles körben használt internetböngészővel lehetséges.
Ha az érintett kikapcsolja a cookie-k elhelyezését az általa használt internetböngészőben, akkor adott esetben előfordulhat, hogy nem tudja az internetes oldalunk minden funkcióját teljes mértékben használni.

 

 

5 // Általános adatok és információk rögzítése

 

KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG internetes oldala az internetes oldal érintett vagy automatizált rendszer általi minden lehívásakor egy sor általános adatot és információt rögzít. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljaiban tárolja. Rögzíthető (1) az érintett által használt böngésző típusa és verziója, (2) a hozzáférő rendszer által használt operációs rendszer, (3) az internetes oldal, amelyről a hozzáférő rendszer az internetes oldalunkra jut (úgynevezett referrer), (4) az internetes aloldalak, amelyeket egy hozzáférő rendszer az internetes oldalunkon megnyit, (5) az internetes oldalunkhoz való hozzáférés dátuma és pontos ideje (6) az internetprotokoll-cím (IP-cím), (7) a hozzáférő rendszer internetszolgáltatója és (8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyek az információtechnológiai rendszereink ellen indított támadások esetén a veszélyek elhárítására szolgálnak.

A fenti általános adatok és információk használatakor a KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG nem következtet vissza az érintett személyére. Ezek az információk sokkal inkább (1) az internetes oldalunk tartalmainak a felhasználókhoz való megfelelő eljuttatása, (2) az internetes oldalunk tartalmainak, valamint azok népszerűsítésének optimalizálása, (3) információtechnológiai rendszereink és az internetes oldalunkon használt technikai megoldások folyamatos működőképességének szavatolása, valamint (4) kibertámadás esetén a bűnüldöző hatóságoknak a büntetőjogi felelősségre vonáshoz szükséges információk biztosítása céljából szükségesek. Ezeket a név nélkül gyűjtött adatokat és információkat a KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG ennélfogva egyrészt statisztikailag, továbbá azzal a céllal értékeli ki, hogy növelje vállalatunknál az adatvédelmet és az adatbiztonságot, hogy végső soron biztosítsa az általunk kezelt személyes adatok optimális szintű védelmét. A szerveren naplófájlokban név nélkül tárolt adatokat az érintett által közölt minden más személyes adattól elkülönítve tároljuk.

 

 

6 // Regisztráció az internetes oldalunkon

 

Az érintett személyes adatainak megadásával regisztrálhat az adatkezelő internetes oldalán. A regisztrációhoz használt mindenkori adatbeviteli maszktól függ az, hogy ekkor milyen személyes adatok továbbítódnak az adatkezelő részére. Az érintett által megadott személyes adatok kizárólag az adatkezelő általi belső használatra szolgálnak, gyűjtésük és tárolásuk saját célra történik. Az adatkezelő elrendelheti a továbbítást egy vagy több adatfeldolgozó, például egy csomagszolgáltató részére, aki a személyes adatokat ugyancsak kizárólag az adatkezelőnek tulajdonítható, belső célokra használja.

Az adatkezelő internetes oldalán történt regisztrációval tárolódik továbbá az internetszolgáltató (ISP) által az érintetthez rendelt IP-cím, valamint a regisztráció dátuma és pontos ideje. Az adatok tárolásának hátterében az áll, hogy csak így akadályozható meg a szolgáltatásainkkal való visszaélés, és a fenti adatok szükség esetén lehetővé teszik az elkövetett bűntettek felderítését. Az adatok tárolása ebben az esetben az adatkezelő biztonsága érdekében szükséges. Ezeket az adatokat alapvetően nem adjuk tovább harmadik félnek, kivéve, ha arra a törvény kötelez bennünket, vagy a továbbadás a büntetőjogi felelősségre vonást szolgálja.

Az érintett személyes adatainak önkéntes megadásával történő regisztrációja arra szolgál, hogy az adatkezelő olyan tartalmakat vagy szolgáltatásokat kínálhasson az érintettnek, amelyek a dolog jellegéből adódóan csak regisztrált felhasználóknak kínálhatók. A regisztrált felhasználók bármikor módosíthatják a regisztrációkor megadott személyes adataikat, vagy teljesen töröltethetik azokat az adatkezelő adatkészletéből. Az adatkezelő kérésre bármikor minden érintettet tájékoztat arról, hogy milyen személyes adatokat tárol az érintettre vonatkozóan. Továbbá az adatkezelő az érintett kérésére vagy felhívására helyesbíti vagy törli az adatokat, amennyiben nem áll fenn azt akadályozó, törvényben előírt megőrzési kötelezettség. Ezzel összefüggésben a kapcsolattartó rendelkezésére áll a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megnevezett adatvédelmi tisztviselő, valamint az adatkezelő minden munkatársa.

 

 

7 // Feliratkozás a hírleveleinkre

 

A KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG weboldalán a felhasználóknak lehetősége van feliratkozni a vállalat hírlevelére. Az erre a célra használt adatbeviteli maszktól függ az, hogy a hírlevélre történő feliratkozáskor milyen személyes adatok továbbítódnak az adatkezelő részére.

A KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG hírlevél formájában rendszeresen tájékoztatja vevőit és üzleti partnereit a vállalat ajánlatairól. A vállalati hírlevelet az érintett alapvetően csak akkor kaphatja meg, ha (1) az érintett rendelkezik egy érvényes e-mail-címmel és (2) az érintett regisztrál a hírlevélküldésre. Az érintett által a hírlevélküldéshez elsőként megadott e-mail-címre jogi okokból egy megerősítő e-mailt küldünk egy úgynevezett double opt-in eljárásban. Ez a megerősítő e-mail annak ellenőrzésére szolgál, hogy az e-mail-cím tulajdonosa érintettként felhatalmazást adott-e a hírlevél fogadására.

A hírlevélre történő regisztrációkor tároljuk továbbá az internetszolgáltató (ISP) által az érintett által a regisztráció időpontjában használt számítógépes rendszerhez rendelt IP-címet, valamint a regisztráció dátumát és pontos idejét. A fenti adatok gyűjtése amiatt szükséges, hogy később vissza tudjuk követni az érintett e-mail-címével való (esetleges) visszaélést, és ennélfogva az adatkezelő jogi biztosítékául szolgál.

A hírlevélre történő regisztráció keretében gyűjtött személyes adatokat kizárólag hírlevelünk küldésére használjuk. Továbbá a hírlevél feliratkozóit e-mailben tájékoztathatjuk, ha az a hírlevél-szolgáltatás működtetéséhez vagy az ahhoz kapcsolódó regisztrációhoz szükséges, ami például a hírlevélkínálat vagy a technikai adottságok változása esetén lehetséges. A hírlevél-szolgáltatás keretében gyűjtött személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik félnek. Az érintett bármikor lemondhatja hírlevelünk előfizetését. Az érintett által a hírlevélküldés céljából a személyes adatok tárolásához adott hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása céljából minden hírlevélben egy megfelelő hivatkozás található. Továbbá a hírlevélküldést bármikor le lehet mondani közvetlenül az adatkezelő internetes oldalán is, vagy azt egyéb módon is közölni lehet az adatkezelővel.

 

 

8 // Hírlevélkövetés

 

A KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG így levelei úgynevezett számláló pixeleket tartalmaznak. A számláló pixel egy miniatűr ábra, amelyet HTML-formátumban elküldött e-mailekbe ágyaznak be, ezzel lehetőséget teremtve egy naplófájl rögzítésére és elemzésére. Ezáltal statisztikailag kiértékelhető az online marketingkampányok eredményessége vagy eredménytelensége. A beágyazott számláló pixel alapján a KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG információt kap arról, ha egy érintett megnyitott egy e-mailt, és hogy az érintett az e-mailben található hivatkozások közül melyikre kattintott rá. Az adatkezelő a hírlevelekben található ilyen számláló pixelek útján gyűjtött személyes adatokat a hírlevélküldés optimalizálása céljából gyűjti és értékeli, valamint hogy a jövőbeni hírleveleket még jobban az érintett érdeklődéséhez igazíthassa. Ezeket a személyes adatokat nem adjuk tovább harmadik félnek. Az érintettek bármikor visszavonhatják az ezzel kapcsolatban külön, a double opt-in eljárásban adott hozzájárulásukat. A visszavonást követően az adatkezelő törli a fenti személyes adatokat. A hírlevélről való leiratkozást a KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG automatikusan visszavonásnak tekinti.

 

 

9 // Kapcsolattartási lehetőség az internetes oldalunkon keresztül

 

KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG internetes oldala a törvényi előírásoknak megfelelően tartalmaz olyan adatokat, amelyek lehetővé teszik a vállalatunkkal való gyors elektronikus kapcsolatfelvételt, valamint a velünk való közvetlen kommunikációt, ami magában foglal egy általános elektronikus levélcímet (e-mail-címet) is. Amennyiben egy érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül felveszi a kapcsolatot az adatkezelővel, az érintett által továbbított személyes adatok automatikusan tárolódnak. Az érintett által az adatkezelőnek a fentiek szerint önként továbbított személyes adatokat ügyintézés vagy az érintettel való kapcsolatfelvétel céljából tároljuk. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik félnek.

 

 

10 // Személyes adatok rutinszerű törlése és zárolása

 

Az adatkezelő csak addig kezeli és tárolja az érintett személyes adatait, amíg céljának eléréséhez szükséges, vagy ameddig az európai irányelv- és rendeletalkotó vagy más törvényalkotó az adatkezelőre vonatkozó törvényekben vagy előírásokban előirányozta.
Ha a tárolás célja megszűnik, vagy az európai irányelv- és rendeletalkotó vagy más illetékes törvényalkotó által előírt tárolási határidő lejár, akkor a személyes adatokat rutinszerűen és a törvényi előírásoknak megfelelően zároljuk vagy töröljük.

 

 

11 // Az érintett jogai

 

a) A visszajelzéshez való jog
Minden érintettet megillet az európai irányelv- és rendeletalkotó által biztosított jog, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha egy érintett élni kíván ezzel a visszajelzési joggal, akkor ebből a célból bármikor megkeresheti adatvédelmi tisztviselőnket vagy az adatkezelő más munkatársát.

b) A tájékoztatáshoz való jog
Mindenkit, aki személyes adatok kezelésében érintett, megilleti az európai irányelv- és rendeletalkotó által biztosított jog, hogy bármikor térítésmentesen tájékoztatást kérjen az adatkezelő által tárolt személyes adatairól, és a tájékoztatást egy példányban megkapja. Továbbá az európai irányelv- és rendeletalkotó jogot biztosított az érintettnek az alábbi információkkal kapcsolatos tájékoztatásra:

 • az adatkezelés céljai;
 • a kezelt személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg: az adatok forrásával kapcsolatban rendelkezésre álló minden információ;
 • az ÁAR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint – legalább ezekben az esetekben – az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az érintettnek továbbá joga van tájékoztatást kapni arról, hogy a személyes adatait továbbították-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére. Amennyiben igen, úgy az érintettnek egyebekben joga van tájékoztatást kérni a megfelelő garanciákról a továbbítással összefüggésben.
Ha egy érintett élni kíván ezzel a tájékoztatási joggal, akkor ebből a célból bármikor megkeresheti adatvédelmi tisztviselőnket vagy az adatkezelő más munkatársát.

 

c)    A helyesbítéshez való jog
Mindenkit, aki személyes adatok kezelésében érintett, megilleti az európai irányelv- és rendeletalkotó által biztosított jog, hogy kérje a rá vonatkozó, helytelen személyes adatok haladéktalan helyesbítését. Az adatkezelési célok figyelembevételével az érintettnek joga van továbbá a nem teljes személyes adatok kiegészítését kérni – kiegészítő nyilatkozattal is.
Ha egy érintett élni kíván ezzel a helyesbítési joggal, akkor ebből a célból bármikor megkeresheti adatvédelmi tisztviselőnket vagy az adatkezelő más munkatársát.

 

d)    A törléshez való jog (az elfelejtéshez való jog)
Mindenkit, aki személyes adatok kezelésében érintett, megillet az európai irányelv- és rendeletalkotó által biztosított jog, hogy kérje az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését, amennyiben a következő okok valamelyike fennáll, és ha az adatkezelés nem szükséges:

 • A személyes adatokat olyan célból gyűjtötték, vagy kezelték más módon, amely célból már nincs rájuk szükség.
 • Az érintett visszavonja az ÁAR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy az ÁAR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • Az érintett az ÁAR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett az ÁAR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
 • A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 • A személyes adatok gyűjtésére az ÁAR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben a fenti okok valamelyike fennáll, és az érintett kérni kívánja a személyes adatainak törlését, amelyeket a KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG tárol, akkor ebből a célból bármikor megkeresheti adatvédelmi tisztviselőnket vagy az adatkezelő más munkatársát. A KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG adatvédelmi tisztviselője vagy más munkatársa intézkedni fog a törlésre vonatkozó kérés haladéktalan teljesítéséről.

Ha a KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az ÁAR 17. cikk (1) bekezdése értelmében adatkezelőként azt törölni köteles, úgy a KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve a technikai intézkedéseket is – annak érdekében, hogy tájékoztassa a nyilvánosságra hozott adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató hivatkozások vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését, amennyiben az adatkezelés nem szükséges. A KRAIBURG STRAIL GMBH & CO. KG adatvédelmi tisztviselője vagy más munkatársa meg fogja tenni az esetenként szükséges intézkedéseket.

 

e)    Az adatkezelés korlátozásához való jog
Mindenkit, aki személyes adatok kezelésében érintett, megillet az európai irányelv- és rendeletalkotó által biztosított jog, hogy az adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását kérje, ha a következő előfeltételek valamelyike fennáll:

 • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 • Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri e személyes adatok felhasználásának korlátozását.
 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Az érintett az ÁAR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, és még nem állapították meg, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben a fenti előfeltételek valamelyike fennáll, és az érintett kérni kívánja a KRAIBURG STRAIL GMBH & CO. KG által tárolt személyes adatai kezelésének korlátozását, akkor ebből a célból bármikor megkeresheti adatvédelmi tisztviselőnket vagy az adatkezelő más munkatársát. A KRAIBURG STRAIL GMBH & CO. KG adatvédelmi tisztviselője vagy más munkatársa el fogja rendelni az adatkezelés korlátozását.

 

f) Az adathordozhatósághoz való jog
Mindenkit, aki személyes adatok kezelésében érintett, megillet az európai irányelv- és rendeletalkotó által biztosított jog, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján vagy az ÁAR 9. cikk (2) bekezdés a) pontján, vagy az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált eljárások segítségével történik, amennyiben az adatkezelés nem közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adatok hordozhatóságához való, az ÁAR 20. cikk (1) bekezdése szerinti jog gyakorlása során az érintett jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható, és amennyiben nem csorbítja mások jogait és szabadságait – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.Az érintett az adathordozhatósághoz való jogának érvényesítése céljából bármikor a KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG által kinevezett adatvédelmi tisztviselőhöz vagy más munkatárshoz fordulhat.

 

g)    A tiltakozáshoz való jog
Mindenkit, aki személyes adatok kezelésében érintett, megilleti az európai irányelv- és rendeletalkotó által biztosított jog, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az ÁAR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Ez az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is érvényes.
A KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG tiltakozás esetén a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG a személyes adatokat közvetlen reklámozás érdekében kezeli, úgy az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok ilyen reklámcélból történő kezelése ellen. Ez a profilalkotásra is érvényes, amennyiben az ilyen közvetlen reklámozással kapcsolatos. Ha az érintett a KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG vállalatnál tiltakozik a közvetlen reklámozás céljából történő adatkezelés ellen, úgy a KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG a személyes adatokat a továbbiakban nem kezeli e célból.

Az érintett ezenfelül jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatoknak a KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG vállalatnál az ÁAR 89. cikk 1. bekezdése szerint tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
Az érintett a tiltakozási jogának gyakorlása céljából közvetlenül a KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG adatvédelmi tisztviselőjéhez vagy más munkatársához fordulhat. Az érintettnek jogában áll továbbá, hogy az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve a tiltakozáshoz való jogot technikai előírásokon alapuló automatizált eszközökkel gyakorolja.

 

h)    Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Mindenkit, aki személyes adatok kezelésében érintett, megillet az európai irányelv- és rendeletalkotó által biztosított jog, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, amennyiben a döntés
(1) nem szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy (3) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, akkor a KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG megfelelő intézkedéseket tesz az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Ha az érintett élni kíván az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogával, akkor ebből a célból bármikor megkeresheti adatvédelmi tisztviselőnket vagy az adatkezelő más munkatársát.

 

i) Az adatvédelmi jogi hozzájárulás visszavonásához való jog
Mindenkit, aki személyes adatok kezelésében érintett, megilleti az európai irányelv- és rendeletalkotó által biztosított jog, hogy bármikor visszavonja a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását.
Ha az érintett élni kíván a hozzájárulása visszavonásához való jogával, akkor ebből a célból bármikor megkeresheti adatvédelmi tisztviselőnket vagy az adatkezelő más munkatársát.

 

 

12 // Adatvédelem állásjelentkezéseknél és pályáztatásnál

 

Az adatkezelő a pályázók személyes adatait a pályáztatás lebonyolításának céljából gyűjti és kezeli. Az adatkezelés elektronikus úton is történhet, különösen akkor, ha egy álláskereső a megfelelő jelentkezési dokumentumokat elektronikus úton, például e-mailben vagy az internetes oldalon található internetes űrlapon keresztül továbbítja az adatkezelőnek. Ha az adatkezelő munkaszerződést köt egy álláskeresővel, akkor a foglalkoztatási jogviszony lebonyolítása céljából továbbított adatokat a törvényes előírások betartásával tárolják. Ha az adatkezelő nem köt munkaszerződést az álláskeresővel, akkor a jelentkezési dokumentumokat az elutasító döntés közlése után két hónappal automatikusan törlik, amennyiben a törléssel nem állnak szemben az adatkezelő egyéb jogos érdekei. Ebben az értelemben egyéb jogos érdek például a bizonyítási kötelezettség az általános esélyegyenlőségi törvény ([német] AGG) szerinti eljárásban.

 

 

13 // A Google Analytics (anonimizáló funkcióval történő) használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

 

Az adatkezelő a jelen internetes oldalba beépítette az (anonimizáló funkcióval ellátott) Google Analytics-komponenst. A Google Analytics egy webelemző szolgáltatás. A webelemzés az internetes oldalak látogatóinak viselkedésével kapcsolatos adatok rögzítése, gyűjtése és kiértékelése. A webelemző szolgáltatás adatokat gyűjt többek között arról, hogy egy érintett milyen internetes oldalról érkezett egy internetes oldalra (úgynevezett referrer), milyen aloldalakat tekintett meg az internetes oldalon, és milyen gyakran és mennyi ideig nézett egy aloldalt. A webelemzést túlnyomórészt az internetes oldalak optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésére használják. A Google Analytics komponens üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Az adatkezelő a Google Analytics használatával történő webelemzésre a „_gat._anonymizeIp” bővítményt használja. A Google a bővítmény segítségével lerövidíti és anonimizálja az érintett internetcsatlakozásának IP-címét, ha az internetes oldalunkhoz való hozzáférés az Európai Unió valamelyik tagállamából, vagy az Európai Gazdasági Térségre vonatkozó szerződés országaiból történik.

A Google Analytics-komponens célja az internetes oldalunk látogatói forgalmának elemzése. A Google az így nyert adatokat és információkat többek között az internetes oldalunk használatának értékelésére használja, hogy a részünkre online jelentéseket állítson össze, amelyek megmutatják az internetes oldalainkon zajló tevékenységeket, és további, az internetes oldalunk használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.
A Google Analytics egy cookie-t helyez el az érintett információtechnológiai rendszerén. Azt, hogy mik a cookie-k, fentebb már elmagyaráztuk. A Google a cookie elhelyezésével lehetővé teszi az internetes oldalunk használatának elemzését. Az adatkezelő által üzemeltetett internetes oldal beépített Google Analytics-komponenssel ellátott egyes oldalainak minden lehívásakor a mindenkori Google Analytics-komponens automatikusan utasítja az érintett információtechnológiai rendszerén található internetböngészőt az adatoknak online elemzés céljából a Google részére történő továbbítására. A fenti technikai eljárás keretében a Google tudomására jutnak személyes adatok, pl. az érintett IP-címe, amelyek a Google számára többek között arra szolgálnak, hogy vissza tudja követni a forrásoldalt ahonnan a látogató érkezett, valamint a látogató kattintásait, és ezt követően lehetősége legyen jutalék elszámolására.Cookie-k segítségével történik a személyes információk, például a hozzáférési idejének, helyének, a hozzáférés kiindulási helyének, valamint az internetes oldalunkon az érintett által tett látogatások gyakoriságának a tárolása. Ezek a személyes adatok, beleértve az érintett IP-címét, az érintett által használt internetcsatlakozást, az internetes oldalunkon tett minden látogatás alkalmával továbbítódnak a Google részére az Amerikai Egyesült Államokba. A Google ezeket a személyes adatokat az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárással gyűjtött személyes adatokat adott esetben harmadik félnek továbbítja.

Az érintett internetböngészőjének megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja azt, hogy internetes oldalunk a fentebb már leírtak szerint cookie-kat helyezzen el, és ezáltal tartósan tiltakozhat a cookie-k elhelyezése ellen. A felhasználó által használt internetböngésző ilyen beállítása megakadályozná azt is, hogy a Google cookie-t helyezzen el az érintett információtechnológiai rendszerén. Emellett a Google Analytics által már elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők az internetböngésző vagy más szoftverprogram segítségével.
Továbbá az érintettnek lehetősége van arra, hogy a Google Analytics által létrehozott, az internetes oldal használatára vonatkozó adatok gyűjtése, valamint az adatok Google általi kezelése ellen tiltakozzon, és azt megakadályozza. Az érintettnek ehhez le kell töltenie egy böngészőbővítményt (add-on) a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout hivatkozáson, és telepítenie kell azt. Ez a böngészőbővítmény JavaScripten keresztül közli a Google Analytics-komponenssel, hogy az internetes oldal látogatóival kapcsolatos adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analytics részére. A Google a böngészőbővítmény telepítését tiltakozásként értékeli. Ha az érintett információtechnológiai rendszerét egy későbbi időpontban törlik, formázzák, vagy újratelepítik, akkor az érintettnek újból telepítenie kell a böngészőbővítményt a Google Analytics kikapcsolásához. Ha az érintett vagy a hatáskörébe tartozó egyéb személy eltávolítja vagy kikapcsolja a böngészőbővítményt, akkor lehetőség van a böngészőbővítmény újratelepítésére vagy visszakapcsolására.
További információk és a Google érvényes adatvédelmi rendelkezései a https:// www.google.de/intl/de/policies/privacy/ és www.google.com/analytics/terms/de.html címen érhetők el. A Google Analytics pontosabb magyarázata ezen a hivatkozáson érhető el: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 

 

14 // A Google+ használatával és felhasználásával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

 

Az adatkezelő a jelen internetes oldalba komponensként beépítette a Google+ gombot. A Google+ egy úgynevezett közösségi hálózat. A közösségi hálózat az interneten működő társasági találkozóhely, egy online közösség, amely felhasználói számára rendszerint lehetőséget ad az egymás közötti kommunikációra és a virtuális térben való interakcióra. A közösségi hálózat szolgálhat a vélemény- és tapasztalatcsere helyszínéül, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára személyes vagy vállalati információk rendelkezésre bocsátását. A Google+ a közösségi hálózat felhasználóinak többek között lehetőséget nyújt személyes profilok létrehozására, fotók feltöltésére és ismerősként történő jelölés útján kapcsolati háló kiépítésére.

A Google+ üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Az adatkezelő által üzemeltetett internetes oldal beépített Google+ gombbal ellátott egyes oldalainak minden lehívásakor a mindenkori Google+ gomb automatikusan utasítja az érintett információtechnológiai rendszerén található internetböngészőt a megfelelő Google+ gombhoz tartozó ábra Google-től történő letöltésére.
A fenti technikai eljárás keretében a Google tudomást szerez arról, hogy az érintett konkrétan melyik aloldalt keresi fel az internetes oldalunkon. A Google+ hálózattal kapcsolatos részletes információk a https://developers.google.com/+/ címen érhetők el.

Amennyiben az érintett egyidejűleg a Google+ fiókjába is be van jelentkezve, akkor a Google minden alkalommal, amikor az érintett lehívja az internetes oldalunkat, és az internetes oldalunkon való tartózkodásának teljes időtartama alatt felismeri azt, hogy az érintett konkrétan melyik aloldalt keresi fel az internetes oldalunkon. Ezeket az információkat a Google+ gomb gyűjti, és a Google hozzárendeli az érintett mindenkori Google+ fiókjához.

Ha az érintett rákattint az internetes oldalunkon beépített Google+ gombok egyikére, és ezzel Google+1 ajánlást ad le, akkor a Google ezt az információt hozzárendeli az érintett személyes Google+ felhasználói fiókjához, és tárolja ezeket a személyes adatokat. A Google tárolja az érintett Google+1 ajánlásait, és azokat az érintett által ezzel kapcsolatban elfogadott feltételekkel összhangban nyilvánosan hozzáférhetővé teszi. Az érintett által ezen az internetes oldalon leadott Google+1 ajánlást a következőkben más személyes adatokkal, mint például az érintett által használt Google+1 fiókhoz tartozó névvel és az abban tárolt fotóval együtt tárolja és kezeli más Google-szolgáltatásokban, például a Google keresőmotor keresési eredményeiben, az érintett Google-fiókjában, vagy más helyeken, például internetes oldalakon vagy hirdetésekkel összefüggésben. Továbbá a Google képes összekapcsolni az internetes oldalon tett látogatást egyéb, a Google által tárolt személyes adatokkal. A Google további célja e személyes adatok rögzítésével, hogy javítsa vagy optimalizálja a Google különböző szolgáltatásait.

A Google a Google+ gombon keresztül minden esetben információt kap arról, hogy az érintett felkereste az internetes oldalunkat, ha az érintett internetes oldalunk lehívásának időpontjával egyidejűleg a Google+ fiókjába is be van jelentkezve; ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e a Google+ gombra vagy sem.

Ha az érintett nem kívánja a személyes adatok Google részére történő továbbítását, akkor megakadályozhatja az ilyen továbbítást azzal, hogy az internetes oldalunk megtekintése előtt kijelentkezik a Google+ fiókjából.

További információk és a Google érvényes adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ címen érhetők el.
A Google Google+1 gombbal kapcsolatos további tudnivalói a https://developers.google.com/+/web/buttons-policy címen érhetők el.

 

 

15 // A Google AdWords használatával és felhasználásával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

 

Az adatkezelő a jelen internetes oldalba beépítette a Google AdWords szolgáltatást. A Google AdWords egy internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdetőknek hirdetések megjelenítését a Google keresőmotor találataiban, valamint a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords segítségével a hirdetők előzetesen meghatározhatnak bizonyos kulcsszavakat, amelyek alapján egy adott hirdetés kizárólag akkor jelenik meg a Google keresési találatai között, ha a felhasználó a keresőmotorban a kulcsszó szempontjából jelentőséggel bíró keresési találatra kattint. A Google hirdetési hálózatában a hirdetések témához kapcsolódó internetes oldalak közötti szétosztása egy automatikus algoritmus és az előzőleg meghatározott kulcsszavak alapján történik.

A Google AdWords szolgáltatásainak üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

A Google AdWords célja, hogy internetes oldalunkat népszerűsítsük azáltal, hogy érdeklődésre számot tartó reklámokat jelenítünk meg más vállalatok internetes oldalain és a Google keresőmotor keresési találataiban, illetve idegen reklámokat jelenítünk meg saját internetes oldalunkon.

Ha egy érintett egy Google-hirdetésen keresztül jut el az internetes oldalunkra, akkor a Google egy úgynevezett conversion cookie-t helyez el az érintett információtechnológiai rendszerén. Azt, hogy mik a cookie-k, fentebb már elmagyaráztuk. A conversion cookie harminc nap elteltével érvényét veszti, és nem teszi lehetővé az érintett azonosítását. Ha a conversion cookie még nem járt le, akkor a cookie alapján megállapítható az, hogy megtekintettek-e meghatározott aloldalakat, például egy internetes áruház kosarát, az internetes oldalunkon. A conversion cookie alapján a Google és mi egyaránt meg tudjuk állapítani azt, hogy egy érintett, aki egy AdWords-hirdetésen keresztül jutott el az internetes oldalunkra, generált-e forgalmat, vagyis befejezte-e a vásárlást, vagy megszakította azt.

A Google a conversion cookie használatával gyűjtött adatokat és információkat arra használja, hogy statisztikákat készítsen az internetes oldalunkon tett látogatásokról. Mi arra használjuk a látogatási statisztikákat, hogy meghatározzuk az AdWords-hirdetések útján hozzánk irányított felhasználók összesített számát, vagyis a mindenkori AdWords-hirdetés eredményességét vagy eredménytelenségét, és hogy a jövőre nézve optimalizáljuk az AdWords-hirdetéseinket. Sem vállalatunk, sem a Google AdWords más hirdetési ügyfelei nem kapnak olyan információt a Google-tól, amely alapján az érintett személye azonosítható lenne.

Conversion cookie-k segítségével történik a személyes információk, például az érintett által felkeresett internetes oldalak tárolása. Ennek megfelelően az internetes oldalunkon tett minden látogatás alkalmával személyes adatok továbbítódnak a Google részére az Amerikai Egyesült Államokba, ideértve az érintett által használt internetcsatlakozás IP-címét is. A Google ezeket a személyes adatokat az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárással gyűjtött személyes adatokat adott esetben harmadik félnek továbbítja.
Az érintett internetböngészőjének megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja azt, hogy internetes oldalunk a fentebb már leírtak szerint cookie-kat helyezzen el, és ezáltal tartósan tiltakozhat a cookie-k elhelyezése ellen. A felhasználó által használt internetböngésző ilyen beállítása megakadályozná azt is, hogy a Google conversion cookie-t helyezzen el az érintett információtechnológiai rendszerén. Emellett a Google AdWords által már elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők az internetböngésző vagy más szoftverprogram segítségével.

Továbbá az érintettnek lehetősége van arra, hogy a Google általi, érdeklődési körhöz kapcsolódó reklámozás ellen tiltakozzon. Ehhez az érintettnek az általa használt internetböngészőből meg kell nyitnia a www.google.de/settings/ads hivatkozást, és ott el kell végeznie a kívánt beállításokat.
További információk és a Google érvényes adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ címen érhetők el.

 

 

16 // Az Instagram használatával és felhasználásával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

 

Az adatkezelő a jelen internetes oldalba beépítette az Instagram szolgáltatás komponenseit. Az Instagram egy audiovizuális platformként minősíthető szolgáltatás, amely a felhasználóknak lehetővé teszi fotók és videók megosztását, valamint az ilyen adatok más közösségi hálózatokon történő további megosztását.
Az Instagram szolgáltatásainak üzemeltetője az Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Az adatkezelő által üzemeltetett internetes oldal beépített Instagram-komponenssel (Insta gombbal) ellátott egyes oldalainak minden lehívásakor a mindenkori Instagram-komponens automatikusan utasítja az érintett információtechnológiai rendszerén található internetböngészőt a megfelelő komponenshez tartozó ábra Instagramtól történő letöltésére. A fenti technikai eljárás keretében az Instagram tudomást szerez arról, hogy az érintett konkrétan melyik aloldalt keresi fel az internetes oldalunkon.
Amennyiben az érintett egyidejűleg az Instagram-fiókjába is be van jelentkezve, akkor az Instagram minden alkalommal, amikor az érintett lehívja az internetes oldalunkat, és az internetes oldalunkon való tartózkodásának teljes időtartama alatt felismeri azt, hogy az érintett konkrétan melyik aloldalt keresi fel. Ezeket az információkat az Instagram-komponens gyűjti, és az Instagram hozzárendeli az érintett mindenkori Instagram-fiókjához. Ha az érintett rákattint az internetes oldalunkon beépített Instagram gombok egyikére, akkor az Instagram az ezzel továbbított adatokat és információkat hozzárendeli az érintett személyes Instagram felhasználói fiókjához, és az Instagram tárolja és kezeli ezeket a személyes adatokat. Az Instagram az Instagram-komponensen keresztül minden esetben információt kap arról, hogy az érintett felkereste az internetes oldalunkat, ha az érintett internetes oldalunk lehívásának időpontjával egyidejűleg az Instagramba is be van jelentkezve; ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e az Instagram-komponensre vagy sem. Ha az érintett nem kívánja ezeknek az információknak az Instagram részére történő ilyen továbbítását, akkor megakadályozhatja az ilyen továbbítást azzal, hogy az internetes oldalunk megtekintése előtt kijelentkezik az Instagram-fiókjából.További információk és az Instagram érvényes adatvédelmi rendelkezései a https://help.instagram.com/155833707900388 és https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ címen érhetők el.

 

 

17 // A LinkedIn használatával és felhasználásával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

 

Az adatkezelő a jelen internetes oldalba beépítette a LinkedIn Corporation komponenseit. A LinkedIn egy internetes közösségi hálózat, amely lehetővé teszi a meglévő üzleti kapcsolatokkal rendelkező felhasználók összekapcsolását, valamint új üzleti kapcsolatok létesítését. A LinkedInnek 400 milliót is meghaladó számú regisztrált felhasználója van több mint 200 országban. A LinkedIn ezzel jelenleg a világ legnagyobb üzleti kapcsolati platformja és a legnagyobb látogatottságú internetes oldalak egyike.
A LinkedIn üzemeltetője a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Adatvédelmi kérdésekben az USA-n kívül a LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország illetékes.

A LinkedIn-komponenssel (LinkedIn beépülő modullal) ellátott internetes oldalaink minden lehíváskor a komponens utasítására az érintett által használt böngésző letölti a komponens megfelelő ábráját a LinkedIn-től. További információk a LinkedIn beépülő modullal kapcsolatban a https://developer.linkedin.com/plugins címen érhetők el. A fenti technikai eljárás keretében a LinkedIn tudomást szerez arról, hogy az érintett konkrétan melyik aloldalt keresi fel az internetes oldalunkon.

Amennyiben az érintett egyidejűleg a LinkedIn-fiókjába is be van jelentkezve, akkor a LinkedIn minden alkalommal, amikor az érintett lehívja az internetes oldalunkat, és az internetes oldalunkon való tartózkodásának teljes időtartama alatt felismeri azt, hogy az érintett konkrétan melyik aloldalt keresi fel az internetes oldalunkon. Ezeket az információkat a LinkedIn-komponens gyűjti, és a LinkedIn hozzárendeli az érintett mindenkori LinkedIn-fiókjához. Ha az érintett rákattint az internetes oldalunkon beépített LinkedIn gombok egyikére, akkor a LinkedIn ezt az információt hozzárendeli az érintett személyes LinkedIn felhasználói fiókjához, és tárolja ezeket a személyes adatokat.

A LinkedIn a LinkedIn-komponensen keresztül minden esetben információt kap arról, hogy az érintett felkereste az internetes oldalunkat, ha az érintett internetes oldalunk lehívásának időpontjával egyidejűleg a LinkedIn-be is be van jelentkezve; ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e a LinkedIn-komponensre vagy sem. Ha az érintett nem kívánja ezeknek az információknak a LinkedIn részére történő ilyen továbbítását, akkor megakadályozhatja az ilyen továbbítást azzal, hogy az internetes oldalunk megtekintése előtt kijelentkezik a LinkedIn-fiókjából.
A LinkedIn a https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls hivatkozáson lehetőséget nyújt e-mailben küldött üzenetek, SMS-ben küldött üzenetek és célzott hirdetések lemondására, valamint a hirdetési beállítások kezelésére. A LinkedIn használja továbbá olyan partnerek szolgáltatásait, mint a Quantcast, a Google Analytics, a BlueKai, a DoubleClick, a Nielsen, a Comscore, az Eloqua és a Lotame, akik cookie-kat helyezhetnek el. Az ilyen cookie-k elutasíthatók a https://www.linkedin.com/ legal/cookie policy hivatkozáson. A LinkedIn érvényes adatvédelmi rendelkezései a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy címen érhetők el. A LinkedIn cookie-szabályzata a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy címen érhető el.

 

 

18 // A Xing használatával és felhasználásával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

 

Az adatkezelő a jelen internetes oldalba beépítette a Xing komponenseit. A Xing egy internetes közösségi hálózat, amely lehetővé teszi a meglévő üzleti kapcsolatokkal rendelkező felhasználók összekapcsolását, valamint új üzleti kapcsolatok létesítését. Az egyes felhasználók személyes profilt hozhatnak létre a Xingnél. Vállalatok létrehozhatnak például vállalati profilokat, vagy állásajánlatokat tehetnek közzé a Xingen.
A Xing üzemeltetője a XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Németország.

Az adatkezelő által üzemeltetett internetes oldal beépített Xing-komponenssel (Xing beépülő modullal) ellátott egyes oldalainak minden lehívásakor a mindenkori Xing-komponens automatikusan utasítja az érintett információtechnológiai rendszerén található internetböngészőt a megfelelő Xing-komponenshez tartozó ábra Xingtől történő letöltésére. További információk a Xing beépülő modullal kapcsolatban a https://dev.xing.com/plugins címen érhetők el. A fenti technikai eljárás keretében a Xing tudomást szerez arról, hogy az érintett konkrétan melyik aloldalt keresi fel az internetes oldalunkon.

Amennyiben az érintett egyidejűleg a Xing-fiókjába is be van jelentkezve, akkor a Xing minden alkalommal, amikor az érintett lehívja az internetes oldalunkat, és az internetes oldalunkon való tartózkodásának teljes időtartama alatt felismeri azt, hogy az érintett konkrétan melyik aloldalt keresi fel az internetes oldalunkon. Ezeket az információkat a Xing-komponens gyűjti, és a Xing hozzárendeli az érintett mindenkori Xing-fiókjához. Ha az érintett rákattint az internetes oldalunkon beépített Xing gombok egyikére, például a „Megosztás” gombra, akkor a Xing ezt az információt hozzárendeli az érintett személyes Xing felhasználói fiókjához, és tárolja ezeket a személyes adatokat.
A Xing a Xing-komponensen keresztül minden esetben információt kap arról, hogy az érintett felkereste az internetes oldalunkat, ha az érintett internetes oldalunk lehívásának időpontjával egyidejűleg a Xingbe is be van jelentkezve; ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e a Xing-komponensre vagy sem. Ha az érintett nem kívánja ezeknek az információknak a Xing részére történő ilyen továbbítását, akkor megakadályozhatja az ilyen továbbítást azzal, hogy az internetes oldalunk megtekintése előtt kijelentkezik a Xing-fiókjából.

A személyes adatok Xing általi gyűjtésével, kezelésével és használatával kapcsolatban a Xing által közzétett, és a https://www.xing.com/privacy hivatkozáson elérhető adatvédelmi rendelkezések nyújtanak felvilágosítást. Továbbá a Xing a https://www.xing.com/app/share?op=data_protection hivatkozáson közzétette a XING Megosztás gombjára vonatkozó adatvédelmi irányelveket.

 

 

19 // A YouTube használatával és felhasználásával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

 

Az adatkezelő a jelen internetes oldalba beépítette a YouTube komponenseit. A YouTube egy internetes videoportál, amely videók közzétevőinek lehetőséget ad videoklipek ingyenes feltöltésére, és más felhasználóknak a videoklipek ugyancsak ingyenes megtekintésére, értékelésére és kommentálására. A YouTube engedélyezi mindenfajta videofelvétel közzétételét, így az internetes portálon keresztül megtekinthetők teljes filmek és tévéadások, csakúgy mint videoklipek, beharangozók vagy maguk a felhasználók által készített videók. A YouTube üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. A YouTube, LLC a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA leányvállalata.

Az adatkezelő által üzemeltetett internetes oldal beépített YouTube-komponenssel (YouTube videóval) ellátott egyes oldalainak minden lehívásakor a mindenkori YouTube-komponens automatikusan utasítja az érintett információtechnológiai rendszerén található internetböngészőt a megfelelő YouTube-komponenséhez tartozó ábra YouTube-tól történő letöltésére.
További információk a YouTube-bal kapcsolatban a https://www.youtube.com/yt/about/de/ címen érhetők el. A fenti technikai eljárás keretében a YouTube és a Google tudomást szerez arról, hogy az érintett konkrétan melyik aloldalt keresi fel az internetes oldalunkon.
Amennyiben az érintett egyidejűleg a YouTube-fiókjába is be van jelentkezve, akkor a YouTube minden olyan aloldal megnyitásakor, amelyen YouTube-videó található, felismeri azt, hogy az érintett konkrétan melyik aloldalt keresi fel az internetes oldalunkon. Ezeket az információkat a YouTube és a Google gyűjti, és hozzárendeli az érintett mindenkori YouTube-fiókjához.

A YouTube és a Google a YouTube-komponensen keresztül minden esetben információt kap arról, hogy az érintett felkereste az internetes oldalunkat, ha az érintett internetes oldalunk lehívásának időpontjával egyidejűleg a YouTube-ba is be van jelentkezve; ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e egy YouTube-videóra vagy sem. Ha az érintett nem kívánja ezeknek az információknak a YouTube és a Google részére történő ilyen továbbítását, akkor megakadályozhatja az ilyen továbbítást azzal, hogy az internetes oldalunk megtekintése előtt kijelentkezik a YouTube-fiókjából. A személyes adatok YouTube és Google általi gyűjtésével, kezelésével és használatával kapcsolatban a YouTube által közzétett, és a https://www.google.de/intl/ de/policies/privacy/ hivatkozáson elérhető adatvédelmi rendelkezések nyújtanak felvilágosítást.

 

 

20 // Az adatkezelés jogalapja

 

Vállalatunk számára az ÁAR 6. cikk (1) bekezdése szolgál az adatkezelési műveletek jogalapjául, amelyeknél hozzájárulást kérünk a meghatározott adatkezelési célhoz. Ha a személyes adatok kezelése egy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett szerződő fél, például olyan adatkezelési műveleteknél, amelyek áruk szállításához vagy egyéb szolgáltatások vagy ellenszolgáltatások teljesítéséhez szükségesek, akkor az adatkezelés az ÁAR 6. cikk (1) bekezdésén alapul. Ugyanez érvényes azokra az adatkezelési műveletekre is, amelyek a szerződés megkötését megelőző intézkedésekhez szükségesek, például a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos ajánlatkérések esetén. Ha vállalatunkra olyan jogi kötelezettség hárul, amelyből kifolyólag személyes adatok kezelése válik szükségessé, például adókötelezettségek teljesítéséhez, akkor az adatkezelés az ÁAR 6. cikk (1) bekezdésén alapul. Ritkán előfordulhat, hogy a személyes adatok kezelése az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. Ez olyankor fordulhat elő például, ha egy látogató az üzemünkben megsérülne, és ezt követően a nevét, életkorát, társadalombiztosítási adatait, vagy más, létfontosságú információkat ki kellene adnunk egy orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Az adatkezelés ebben az esetben az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés d) pontján alapulna. Végezetül az adatkezelési folyamatok az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján is alapulhatnak. Ezen a jogalapon alapulnak azok az adatkezelési műveletek, amelyek a fent felsorolt jogalapok egyikéhez sem sorolhatók, ha az adatkezelés vállalatunk vagy harmadik fél jogos érdekének védelméhez szükséges, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Az ilyen adatkezelési műveletek részünkre kiváltképpen amiatt megengedettek, mert azokat az európai törvényalkotó külön megemlítette. Értelmezésében ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele (ÁAR 47. mérlegelési alap, 2. mondat).

 

 

21 // Az adatkezelő vagy harmadik fél által folytatott adatkezeléshez fűződő jogos érdekek

 

A személyes adatok ÁAR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló kezelése esetén jogos érdekünk az üzleti tevékenységünk minden munkavállalónk és résztulajdonosunk javát szolgáló folytatása.

 

 

22 // A személyes adatok tárolásának időtartama

 

A személyes adatok tárolásának időtartamára nézve a mindenkori törvény szerinti megőrzési idő az irányadó. A határidő lejárta után a megfelelő adatokat rutinszerűen töröljük, amennyiben már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés előkészítéséhez.

 

 

23 // Személyes adatok szolgáltatására vonatkozó jogszabályon vagy szerződésen alapuló kötelezettségek; a szerződéskötéshez való szükségesség; az érintett személyes adatok megadására való kötelezettsége; az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a személyes adatok megadását részben jogszabályok (pl. adóügyi előírások) írják elő, vagy szerződéses szabályozásokból (pl. a szerződő fél adatai) adódhatnak. A szerződéskötéshez szükséges lehet, hogy az érintett közölje velünk a személyes adatait, amelyeket azt követően kezelünk. Az érintett köteles például közölni velünk a személyes adatait, ha vállalatunk szerződést köt vele. A személyes adatok közlésének elmaradásának következtében nem lehetne megkötni a szerződést az érintettel. Mielőtt az érintett közölné a személyes adatait, az érintettnek adatvédelmi tisztviselőnkhöz kell fordulnia. Adatvédelmi tisztviselőnk felvilágosítja az érintettet arról, hogy az adott esetben a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

 

 

24 // Automatizált döntéshozatal fennállása

 

Felelősségtudatos vállalatként eltekintünk az automatikus döntéshozataltól vagy a profilalkotástól.
A jelen adatvédelmi nyilatkozat az adatvédelmi auditokat folytató DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH adatvédelmi nyilatkozat-készítőjével, az IT-remarketing tevékenységet folytató RC GmbH vállalattal és a WILDE BEUGER SOLMECKE médiajogi ügyvédi irodával együttműködésben készült.

 

Tittmoning, 2018. 05. 04.